HISTORIA OSM ŁOBŻENICA

     Okrę­go­wa Spół­dziel­nia Mle­czar­ska w Łob­że­ni­cy po­wsta­ła 4 paź­dzier­ni­ka 1892 roku i na­le­ży do gru­py naj­star­szych Spół­dziel­ni w kra­ju. Sku­po­wa­ła mle­ko w pro­mie­niu trzy­dzie­stu ki­lo­me­trów od Łob­że­ni­cy i po­sia­da­ła na wła­sność nie­wiel­kie za­bu­do­wa­nia fa­brycz­ne, gdzie pro­duk­cja by­ła na­pę­dza­na ma­szy­ną pa­ro­wą. Pierw­szy za­pis do re­je­stru są­do­we­go da­tu­je się z dnia 04.10.1892 r. w licz­bie 13 człon­ków za­ło­ży­cie­li Spół­dziel­ni — pro­du­cen­tów mle­ka. Okres mię­dzy­wo­jen­ny 1918–1939 był okre­sem wal­ki o spo­lsz­cze­nie Spół­dziel­ni, gdyż te­re­ny Łob­że­ni­cy zna­la­zły się w gra­ni­cach te­ry­to­rium II Rze­czy­po­spo­li­tej. Część za­sie­dzia­łych Niem­ców po 1918 roku sta­ra­ła się na­dal dzier­żyć wła­dzę w Spół­dziel­ni jed­nak Po­la­cy prze­wa­gą li­czeb­ną człon­ków prze­ję­li wła­dzę w Spół­dziel­ni w swo­je rę­ce do 1939 roku, a licz­ba zrze­szo­nych spół­dziel­ców wy­no­si­ła 72 człon­ków. Lata 1939–1945 r. to lata oku­pa­cji hi­tle­row­skiej. Niem­cy wy­kre­śli­li z re­je­stru wszyst­kich człon­ków Po­la­ków, a naj­ak­tyw­niej­szych dzia­ła­czy wy­mor­do­wa­no lub wy­wie­zio­no do obo­zów pra­cy. Jed­nak­że w tym okre­sie Niem­cy do­ko­na­li zmia­ny na­pę­du pa­ro­we­go na elek­trycz­ny, uru­cho­mio­no park ma­szy­no­wy i do­bu­do­wa­no se­row­nię.
Po wy­zwo­le­niu Łob­że­ni­cy 28.01.1945 Po­la­cy prze­ję­li za­rzą­dza­nie spół­dziel­nią i już w mie­sią­cu lu­tym 1945 r. za­czął na­pły­wać su­ro­wiec, z któ­re­go pro­du­ko­wa­no mle­ko i na­biał na za­opa­trze­nie mia­sta i ryn­ku lo­kal­ne­go.

15 czerw­ca 1945 roku przy udzia­le osiem­dzie­się­ciu człon­ków Spół­dziel­ni Wal­ne Zgro­ma­dze­nie re­ak­ty­wo­wa­ło na­zwę Spół­dziel­ni, któ­ra brzmia­ła Okrę­go­wa Spół­dziel­nia Mle­czar­ska z od­po­wie­dzial­no­ścią udzia­ła­mi w Łob­że­ni­cy i zo­sta­ła za­re­je­stro­wa­na w Związ­ku Re­wi­zyj­nym w dniu 21.09.1945 roku. Po pra­wie 10–let­nim okre­sie dzia­łal­no­ści Spół­dziel­ni ów­cze­sne wła­dze PRL upań­stwo­wi­ły prze­mysł mle­czar­ski i z da­tą 30.09.1954 r. zmie­ni­ła przy­na­leż­ność jako za­kład pro­duk­cyj­ny Po­wia­to­we­go Za­kła­du Mle­czar­skie­go z sie­dzi­bą w Na­kle nad No­te­cią. W tym okre­sie, któ­ry trwał do 30.08.1957 r. ów­cze­sny za­rząd za­kła­du mle­czar­skie­go znisz­czył pra­wie wszyst­kie do­ku­men­ty ar­chi­wal­ne z po­przed­nie­go okre­su dzia­łal­no­ści Spół­dziel­ni.

W 1957 roku wła­dze PRL po­sta­no­wi­ły cof­nąć błęd­ne de­cy­zje i zli­kwi­do­wać pań­stwo­wy prze­mysł mle­czar­ski, a za­kła­dy prze­twór­cze od­dać pra­wo­wi­tym wła­ści­cie­lom Spół­dziel­com, co na­stą­pi­ło w na­szej Spół­dziel­ni 1.09.1957 roku i tak trwa do chwi­li obec­nej. W 1965 roku na­stą­pił prze­łom w dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej Spół­dziel­ni. Nie­wiel­ki za­kład mle­czar­ski zo­stał roz­bu­do­wa­ny i po­wstał du­ży za­kład prze­twór­czy. To nie­wąt­pli­wie ogrom­na za­słu­ga peł­nią­ce­go wów­czas funk­cję pre­ze­sa inż. Sta­ni­sła­wa Ku­bi­ta. W la­tach 1974–1989 na­stą­pi­ła sta­gna­cja w roz­wo­ju spół­dziel­ni zwią­za­na z go­spo­dar­ką cen­tral­nie kie­ro­wa­ną, gdzie funk­cja pre­ze­sa by­ła ogra­ni­czo­na, a de­cy­zje po­dej­mo­wa­no od­gór­nie na wyż­szych szcze­blach wła­dzy. Rok 1989 to ko­lej­ny okres prze­ło­mu po­li­tycz­ne­go i go­spo­dar­cze­go w kra­ju. Spół­dziel­nia w tym okre­sie mu­sia­ła prze­sta­wić się z go­spo­dar­ki cen­tral­nie kie­ro­wa­nej na wol­no­ryn­ko­wą i do­sto­so­wać się do do­tych­czas nie­zna­nych i ob­cych form za­rzą­dza­nia i han­dlu.

Z per­spek­ty­wy mi­nio­nych lat moż­na oce­nić ten okres jako po­wrót do nor­mal­no­ści go­spo­dar­czej. Po po­cząt­ko­wym okre­sie zmian i za­wi­ro­wań ka­dro­wych i or­ga­ni­za­cyj­nych ja­kie wy­mu­si­ła nowa rze­czy­wi­stość, gdzie Spół­dziel­nia sta­ła się pod­mio­tem go­spo­dar­czym sa­mo­rząd­nym, sa­mo­dziel­nym i sa­mo­fi­nan­su­ją­cym się bez moż­li­wo­ści do­ta­cji i sub­wen­cji ze stro­ny pań­stwa jak to by­ło do­tych­czas. W 1997 roku za­koń­czo­no i od­da­no do użyt­ku przy­za­kła­do­wą oczysz­czal­nię ście­ków, któ­rą, sfi­nan­so­wa­no w ca­ło­ści ze środ­ków wła­snych. To waż­ny mo­ment w dzie­jach Spół­dziel­ni zwią­za­ny z jej dal­szą dzia­łal­no­ścią, gdyż uchwa­lo­ne wów­czas prze­pi­sy ochro­ny śro­do­wi­ska za­ka­zy­wa­ły dzia­łal­no­ści za­kła­dom od­pro­wa­dza­ją­cym ście­ki bez­po­śred­nio do rzek. W koń­cu lat 90–tych ubie­głe­go wie­ku w związ­ku z wy­ra­że­niem go­to­wo­ści na­szych władz III RP do przy­stą­pie­nia Pol­ski do struk­tur Unii Eu­ro­pej­skiej na­ło­żo­no na Spół­dziel­nię sze­reg wy­ma­gań do­sto­so­waw­czych, któ­re na­le­ży zre­ali­zo­wać chcąc da­lej pro­wa­dzić dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Spół­dziel­nię na­le­ża­ło do­sto­so­wać do wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­nych za­war­tych w Dy­rek­ty­wie Rady 92/46 EEC z dnia 16 czerw­ca 1992 roku. W związ­ku z po­wyż­szym przy­stą­pio­no do mo­der­ni­za­cji i roz­bu­do­wy ist­nie­ją­ce­go za­kła­du pro­duk­cyj­ne­go. W roku 2000 zo­sta­ła od­da­na no­wo­cze­sna li­nia do pro­duk­cji jo­gur­tów, któ­ra umoż­li­wi­ła poza pro­duk­cją jo­gur­tów, pro­du­ko­wa­nie in­nej ga­lan­te­rii mlecz­nej w kub­ki.

Na prze­strze­ni lat 2002–2005 prze­pro­wa­dzo­no prze­bu­do­wę i mo­der­ni­za­cję bu­dyn­ków pro­duk­cyj­nych wraz z za­ple­czem so­cjal­nym. Wy­bu­do­wa­no nowy ma­ga­zyn dys­try­bu­cyj­ny wraz z doj­rze­wal­nią se­rów, myj­nią sa­mo­cho­do­wą i ma­ga­zy­nem opa­ko­wań, utwar­dzo­no i ogro­dzo­no te­ren Spół­dziel­ni. W 2003 roku za­mon­to­wa­no no­wo­cze­sny pa­ste­ry­za­tor do mle­ka i śmie­tan­ki, a w 2006 roku uru­cho­mio­no no­wo­cze­sną li­nię tech­no­lo­gicz­ną do pro­duk­cji se­rów doj­rze­wa­ją­cych i nie­doj­rze­wa­ją­cych po­przez mon­taż dwóch ko­tłów pro­ce­so­wych WHS­S-10, pra­sy wstęp­ne­go pra­so­wa­nia se­rów doj­rze­wa­ją­cych, sta­cji my­cia w sys­te­mie za­mknię­tym CIP oraz pa­ko­wacz­ki do próż­nio­we­go pa­ko­wa­nia se­rów nie­doj­rze­wa­ją­cych. Pod­ję­te dzia­ła­nia mo­der­ni­za­cyj­ne i bu­dow­la­ne Spół­dziel­nia sfi­nan­so­wa­ła ze środ­ków wła­snych, na­to­miast za­kup no­wo­cze­snych ma­szyn i urzą­dzeń sfi­nan­so­wa­li­śmy przy współ­udzia­le do­ta­cji unij­nych. Uwień­cze­niem wie­lo­let­nich wy­sił­ków by­ło otrzy­ma­nie l sierp­nia 2005 roku de­cy­zji upraw­nia­ją­cej do pro­duk­cji, han­dlu i prze­twór­stwa w nie­ogra­ni­czo­nej ilo­ści na ryn­ki Wspól­no­ty Eu­ro­pej­skiej i nada­no nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny PL 30191601 WE.

Na koniec roku 2006 Spółdzielnia zrzeszała 299 członków i działa na terenie 5 gmin powiatu pilskiego w województwie wielkopolskim i 3 gmin w powiecie nakielskim i sępoleńskim województwa kujawsko-pomorskiego.

W Spółdzielni pracuje 76 osób i jest największym zakładem pracy na terenie gminy Łobżenica i jedyną Spółdzielnią mleczarską w powiecie pilskim.

Mimo po­nie­sio­nych tak du­żych na­kła­dów na mo­der­ni­za­cję obec­ny Za­rząd Spół­dziel­ni w dal­szym cią­gu po­dej­mu­je róż­no­ra­kie dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do uno­wo­cze­śnia­nia pro­duk­cji po­przez wpro­wa­dza­nie no­wych li­nii tech­no­lo­gicz­nych, aby pod­wyż­szać ja­kość oraz wa­lo­ry or­ga­no­lep­tycz­ne i es­te­tycz­ne pro­duk­tów. Wszel­kie wdra­ża­ne przed­się­wzię­cia wpły­wa­ją ko­rzyst­nie na stan śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go.

KONTAKT

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

ul. Wyrzyska 16
89-310 Łobżenica

tel. 67 286 00 45
fax 67 286 08 91

mail: 

Kontakt z nami jest dobrowolny

13 + 11 =

Prezes

tel: 67 286 00 45
mail: prezes@osmlobzenica.pl

Z-ca Prezesa

tel: 67 286 00 45 wew. 35
tel: 67 286 05 24
kom: 502 780 492
mail: handel@osmlobzenica.pl

Sekretariat

tel: 67 286 00 45
tel: 67 286 01 70
fax: 67 286 08 91
mail: sekretariat@osmlobzenica.pl

Handel i Marketing

tel: 67 286 01 66
tel: 67 286 00 45 wew. 42
mail: marketing@osmlobzenica.pl

Główny księgowy

tel: 67 286 00 45 wew. 37
tel/fax:  67 286 00 66
mail: finanse@osmlobzenica.pl

Księgowość

tel: 67 286 00 45 wew. 39
tel: 67 286 00 45 wew. 38
mail: ksiegowosc@osmlobzenica.pl

OSM Łobżenica

ul. Wyrzyska 16
89-310 Łobżenica

tel. 67 286 00 45
fax 67 286 08 91
mail: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych. Więcej informacji w Polityce prywatności. Więcej informacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Wyjdź